kartal-ilan
Hakimiyet Gazetesi

Sorularla imar barışı

Sorularla imar barışı

TÜRKİYE’DEKİ 26 milyon konutun 13 milyonunu ilgilendiren ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binaları kapsayan imar barışı için başvurular devam ediyor. Ruhsatsız yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, iskan alamamış ya da iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapıları kapsayan imar affı için başvurular 31 Ekim’e kadar sürecek.
Hemen her kesi yakından ilgilendiren ve asrın barışı olarak nitelendirilen imar barışıyla ilgili olarak Kartal’da faaliyet gösteren Ağırman Mühendislik sahibi Mimar ve Harita Mühendisi Metin Ağırman, sorularımızı cevaplandırdı.
İmar  barışı  ne anlama geliyor?
İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren tüm yapıları kapsıyor. İnşaat halindeki yapılarda 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla yapı kayıt belgesi alabilecek. Bu şekilde yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek.   İmar barışından hazine arsası üzerinde yapısı olan kişilerde yararlanabilecek. Fakat bu kişilerin yapı kayıt belgesi aldıktan sonra arsayı da almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapması gerekmektedir. Rayiç bedel üzerinden alınabilecek olan bu arsaların satış bedeli, en az yüzde 10’u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yapılacak olan taksit tutarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak İmar barışı için 31 Ekim 2018’e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapıların kayıt altına alınması için verilen bir belgedir. Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Yapılacak başvuru için yapı maliyeti, arsa emlak değeri toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda ise yüzde 5 olarak yatırılacaktır
Peki siz Serbest harita  mühendisleri  ve mimarlar olarak  meler yapmaktasınız?
İmar Barışı; dikkatli ele alınması gereken bir konudur. İmar  barışında ilk adım Yapı kayıt  belgesinin oluşturulması işlemidir. İkinci adımda yapı kayıt  belgesi alıp  gerekli şartları yerine getiren gayrimenkulün  serbest harita  mühendislerinin yada likhaplar tarafından zemin tespit tutanağının hazırlanması  varsa  yol terk işlemlerinin yapılması  bu işlem  bittikten sonra  belediyeden imara aykırılık yoktur  belgesi alınarak taşınmazın yerinde birebir röleve ölçüleri alınarak  çizilecek mimari kat planları, kesit görünüşleriyle  birlikte  hali hazırda kullanım biçimleri konumları  ve arsa paylarıyla  birlikte  belirlenen  kat irtifakı tablosunda  Muvafakatlerin de alınarak cins değişikliğiyle  birlikte kat mülkiyetinin kurulması işlemidir.
Bizlerde   bu işlemlerin  doğru  bir şekilde yapılması için vatandaşın istemi üzerine imar  barışı teknik danışmanlık  hizmet i sunmaktayız
İki  aşama demekle  ne demek istediniz ?
1.Aşama yapı kayıt   belgesi oluşturmak
2.Aşama-kat mülkiyetinin kurulması işlemidir.
Gayrimenkulün birinci ve ikinci aşamalarıyla doğru  analiz ederek; hak kaybına ve hataya neden olmamak için danışmanlık grubu olarak teknik ve hukuki konularda her türlü desteği sizlere sunmaktayız
1.AŞAMA : Verilecek  vekaletinizle Harçları tarafınızdan ödenecek olan  röperli krokiler   çap  imar  durumları  ve inşaat istikamet  krokileri alındıktan sonra   Parsellerin aplikasyonu ile parseller üzerinde  bulunan  yapılaşmalarla ilgili olarak Mimar  ve  Harita ekibimiz  tarafımızdan  yapılacak konumlama ölçümleri (Zemin Tespiti)    bina  kontur gabari  ve  birebir röleve ölçülerin   alımı sonrası İskanı alınmış  binalara ait mimari projelerinin tapu  nüshalarından bir  örneğinin tarafımıza  verilmesi
Ya tapudan  yada ilgili belediyeden alınması
Yine  varsa  projelerinizin 2d yada 3d boyutlu  ( dwg-dxf.vb) dosyalarının tarafımıza iletilmesi
Yapı kullanma izin belgesi ile oluşmuş projelerin iskan belgesi
İskan belgelerine ilişkin cins değişikliği yapılan Tapu  nüshaları
Tapudan  alınacak olan Taşınmazlara ait arsa paylarını ve  irtifak haklarını gösterir belgeler  tarafımıza verilmesi yada tarafımızdan ilgili idarelerden  temin edilmesi sonrasında
İmar Barışı Uygunluk Tespiti Danışmanlığı
Genel danışmanlık, inceleme ve analiz yapılması,
Teknik Çalışma Danışmanlığı (Ölçüm ve Tespit)
Gayrimenkulde hak sahipliği tespiti (mülkiyet analizi), tapu, kadastro, imar ve halihazır arsa ve  üzerindeki binaya ait gerekli belgelerin temin edilmesi ve analizlerinin yapılması,
Gayrimenkulde fiili kullanımın tespiti ve analizi,
İşyeri  konut  depo  vb  gibi kullanım  biçimleri  belirlenerek yapı kayıt  belgesi  verilerini hazırlamak.
Yapı kullanım izin belgesiyle  oluşturulan iskanlı alan ile İmara aykırı kısımların belirlenmesi, fotoğraflanması,
Arsa ve üzerindeki binanın hak sahipliğine bağlı alan hesaplarının yapılması,
Arsa ve üzerindeki binanın harca esas bedelinin belirlenmesi,
Yapının bulunduğu arsanın rayiç değeri bulunarak, arsa için emlak vergisi değerinin belirlenmesi,
E-devlet Başvurusu ve Yapı Kayıt Belgesinin Alınması Danışmanlığı
İmar barışı resmi harç bedelinin tespiti ,Yapı Kayıt Belgesi alınabilmesi için müracaata uygunluk sağlanması ve e-devlet üzerinden Ç.Ş.B’na müracaat yapılıp, takibinin yapılması ve yapı kayıt belgesi alınıp, sonuçlandırılmasıdır.
Peki ikinci aşamada ne yapıyorsunuz?
2. AŞAMA: Yapı Kayıt Belgesi Alınması Sonrasında Kat Mülkiyetine Geçiş Süreci Yönetimi, Arsa’da , binanın halihazır durumun tespiti, yapı kayıt belgesiyle tarafımızdan  hazırlanacak olan zemin tespit tutanağının düzenlenmesi, Belediyeden imar uygulaması yapılması safhasında mer-i imar planına göre imar durumu alınması, Harita mühendislik büromuz tarafından var ise imar uygulamasının yola terk ve tevhit   işlemlerinin yaptırılması, Tapu, kadastro, belediye imar dosyalarının incelenmesi ve yeni tapunun alınması, Belediyeden kamusal alana terk belgesinin alınması, hizmet harcı bedelinin tespiti ve ödenmesi, Gayrimenkulün yerinde ölçümünün yapılarak rölöve alınması, mimari projelerin çizilmesi,  Mer-i imar planları, imar durumu, plan notları dahilinde mevcut ruhsat projesi temini ve imara aykırı kısımların analiz edilmesi, rölöve projesine göre mukayeselendirilip imara aykırı, imar barışına dahil edilecek kısımların fotoğraflanması, Mülkiyet analizi yapılıp hak sahipliği listesi oluşturulması, Mimari rölöve projesine esas kat irtifak listesi düzenlenmesi ve cins tashihi için hazırlık yapılması, Maliklerden muvafakat name ve taahhütname alınması, Yönetim planının oluşturulması,
Taşınmaz sahibinin  ödeyeceği İmar barışı resmi harç bedelinin tespitinin sağlayarak tapuda  kat mülkiyetinin kurulması işlemini gerçekleştirmektir.
Bunların dışında  bazı  kısa sorularımız  olacak size bunları cevaplar mısınız?
Tabii ki;
Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?
Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. – Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.
İmar barışı kat irtifak tapusu olup kat mülkiyeti tapusu olmayan mağdurları da kapsayacak mı?
Evet, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.
Çeşitli sebeplerden dolayı iskân alamamış yeni yapılar da bu süreçten faydalanabilecek mi?
Evet, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması kaydıyla bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.
İmar mevzuatı dışına çıkan yani fazla kat ve daire yapan Yapı Konut Kooperatifleri bu yeni yasadan faydalanacak mı?
Evet, bu yapılar da imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler. Örneğin imarı 4 kat olan bir yerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 5.kat yapılmış ve 5.kat için Yapı Kayıt Belgesi alındığında, yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda yeniden 5 katlı yapı yapılabilecek mi? Yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, mevcut imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yani 4 kat geçerli olacaktır.
İskânlı olan yapının, herhangi bir bağımsız bölümüne ait balkon kısmına yapılan eklenti de imar barışından faydalanacak mıdır?
Evet, Bağımsız bölüm alanı + eklenen kısmın alanı üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alınabilecektir.
Konut olarak yapılmış bir yapının bir kısmı ticaret olarak kullanılması durumunda Yapı Kayıt Belgesi nasıl alınacak?
Konut ve ticaret olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı beyan edilecek ve bu beyana göre Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplanacak. Hesaplanan toplam bedelin Konutlar %3’ü, ticaride %5’i olacak şekilde ödeme yapılarak Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.
İmar Barışından tapusu olmayan gecekondular da faydalanacak mı?
Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.
Başkasından kiralanmış arsa/tarla üzerine yapılmış olan yapı imar barışı kapsamında değerlendirilecek mi?
Hayır, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar kapsam dışındadır. Ancak gayrimenkulün sahibi tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınabilir.
Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İmar barışı kapsamında mıdır?
Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.
Prefabrik yapılar imar barışından yararlanabilecek mi?
Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.
Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek mi?
Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir.
Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?
Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep hak oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.
İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir.
Sosyal donatı alanlarında bulunan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?
Sadece hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar İmar Barışından yararlanamaz. Planda sosyal donatı olarak gösterilen fakat kesin tahsisi yapılmayan alanlarda bulunan yapılar için başvuru yapabilecektir.
İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?
Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.
Sanayi yapıları da imar barışından yaralanacak mı?
3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar dışındaki tüm yapılar (sanayi yapıları da dâhil olmak üzere) imar barışından faydalanabilecektir.
Yapı Kayıt Belgesi alınırken taşınmaza ait yapılması gereken terk (yola terk gibi) var ise terk işleminden sonra mı belge alınacak?
Yapı Kayıt Belgesi için herhangi bir terk işlemi yapılmayacak. Fakat kat mülkiyetine geçişte imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanlar var ise bu alanların terk edilmesi gerekmektedir.
İmar mevzuatına göre yan ve ön çekme mesafelerine uyulmadan yapılan yapılar bu süreçten yararlanabilecek mi?
Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.
31.12.2017 tarihi itibariyle kaba inşaat bitmiş sıvası ve boyası yapılmamış yapılarda imar barışı kapsamında mıdır?
Köylerde tapulu tarla üzerine ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan bağ, bahçe evleri de imar barışı kapsamında mıdır?
Arsa tapulu yapılarda hak sahiplerinin daire ve dükkânları e-devlet üzerinden nasıl belirlenecek?
Başvurular nereye yapılacak?
Başvurular e-Devlet üzerinde yapılacaktır.
Firmalar/tüzel kişiler başvurularını nasıl yapacaklar?
e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. (Örn: Firma/tüzel kişi yetkilisi/müdürü kendi kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden başvuru başvurabilecek.)
Yapı kayıt belgesi için çok malikli yapıda herkesin başvuru yapması gerekli midir?
Yalnızca bir kişinin e-Devlet üzerinden başvuru yapması yeterli olacaktır.
Yapı kayıt belgesi için herhangi bir proje/rölöve çalışması istenecek mi?
Hayır, herhangi bir kroki veya çizim istenmeyecek. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenildiğinde Kanun kapsamında gerekli belgeler ile başvurulması gerekecektir.
Bağımsız birimler için numarataj başvurusu yapılacak mı yoksa dış kapı numarası yeterli olacak mı?
Dış kapı numarası yeterli olacak.
Aynı parselde yer alan birden çok blok aynı başvuruda mı, ayrı ayrı mı başvurmalıdırlar?
Yapı kayıt belgesi her bina için ayrı ayrı oluşturulacağından ayrı ayrı başvurulması doğru olacaktır.
Yapı denetim borcunu ödemeden belge alınabilecek mi, alındığı takdirde yapı denetimin hakları ne olacak?
Evet, alınabilecek, fakat borçla ilgili kısım yapı denetim mevzuatı hükümlerine göre değerlendirilecektir. Aralarındaki özel hukuk ilişkilerine göre sorun çözülecektir.
Aynı yapıya birden fazla başvuru olması durumu nasıl tespit edilecek?
Sistem aynı adresle birden fazla başvuru kabul etmeyecektir.
Mahkeme kararı ile ruhsatın iptal edildiği yerlerde de Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir mi?
Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir.
Başvurular yapının bulunduğu İlden olmak zorunda mı? Maliklerin yurt dışında olması durumunda başvuru yapılabilir mi?
İstediği yerden e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir.
İskânı olmayan yapının herhangi bir bağımsız bölümüne sahip kat maliki, Yapı Kayıt Belgesi için tek başına başvuruda bulunabilecek mi?
İskânı olmayan yapılarda yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilecektir.
İmar Barışı kapsamında tüm maliklerin muvafakati gerekli mi?
Yapı kayıt belgesi başvurusu için muvafakat gerekmemekte olup maliklerden birinin başvurusu yeterli olacaktır. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenirse tüm maliklerin muvafakati gerekmektedir.
Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanacak mı, faydalanacaksa başvuruyu kim yapabilir?
Evet, Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanabilecektir. Yapı Konut Kooperatifleri adına kooperatif yetkilisi veya maliklerden birisi kendi e-Devlet şifresi ile başvuru yapabilir. Ayrıca birden fazla yapı olması halinde her biri için tek tek müracaat yapılmalıdır.
İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.
Hazine adına kayıtlı 2B kapsamındaki taşınmaz üzerine yapılan yapı için de Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek mi?
Evet, 2B kapsamında olması Yapı Kayıt Belgesi alınmasına engel teşkil etmemektedir.
İmar Barışı kapsamında Hazine taşınmazını satın almak için ne yapmak gerekiyor?
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda (sit alanı, kıyı kenarın deniz tarafında kalan yerler) Yapı Kayıt Belgesi için başvuruyu Bakanlık mı yoksa kullanan mı yapacak. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra ecri misil alınmaya devam edilecek mi?
Evet devam edecek.
Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere, Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.
Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar -Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar -3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar
Hazineye ait taşınmazın sosyal donatı için kesin tahsisli olup olmadığı bilgisi nerden alınacaktır?
Hazineye ait taşınmazın tahsis bilgisi Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya taşra teşkilatlarından alınacaktır.
İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?
31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.
Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
31.12.2017 tarihinden önce imara aykırı olarak yapılmış olan ve ilgili belediyesi tarafından mühürlenen, yapı için de Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek mi?
Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.
Yapının 31.12.2017 tarihinden önce yapıldığının tespiti mümkün olmadığından kontrol nasıl yapılacaktır?
Yapı Kayıt Belgesi müracaatı e-Devlet üzerinden beyan esasına göre yapılacak olup, yanlış bilgi verilmesi durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” başlıklı 206.cı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.
Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?
Yapının yıktırılıp yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar.
Kat mülkiyetine geçiş için tüm malikler ile anlaşma sağlanamaz ise bireysel başvuru yapılabilir mi?
Hayır, kat mülkiyetine geçiş işlemleri için tam muvafakat gerekmektedir.
Çatı aralarına yapılan ayrı bağımsız bölüm için kat mülkiyeti tapusu alınabilecek mi?
Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, bütün maliklerin muvafakati  ile kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.
Yapı kayıt belgesi alınmadan kat mülkiyetine geçilebilir mi?
Hayır, öncelikle Yapı kayıt belgesi alınmalıdır.
Yardım talep edenler ve bilgi almak isteyenler size nasıl ulaşabilir?
AĞIRMAN MÜHENDİSLİK
Yukarı Mah. Üsküdar Cad. Özel İdare İş Merkezi No:11 Kat:2 Daire:210  Kartal
Telefon:0216 387 25 05 – 0216 389 18 90

Vermiş olduğunuz  bilgiler için çok teşekkür  ederiz

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.